1. Všeobecná ustanovení
 2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy
 3. Potvrzení objednávky a registrace (uživatelský účet)
 4. Zrušení objednávky kupujícím
 5. Zrušení objednávky prodávajícím
 6. Cena a platba
 7. Dodací lhůta
 8. Doprava zboží a cena dopravy
 9. Odstoupení od kupní smlouvy
 10. Reklamace zboží a záruční podmínky
 11. Ochrana osobních údajů
 12. Řešení sporů
 13. Vymezení pojmů
 14. Závěrečná ustanovení
 15. Formuláře a dokumenty ke stažení
  1. Reklamační protokol
  2. Odstoupení od kupní smlouvy
  3. Jak postupovat při vrácení matrací
  4. Registrace prodloužené záruky
  5. Záruční list (rošty) a návod k použití lamelových roštů
  6. Návod k použití a údržbě matrací, Všeobecné záruční podmínky
 16. Elektronická evidence tržeb - EET
 17. Informovanost uživatelů ohledně předávání e-mailových adres portálu Heureka

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.matrace-mapemi.cz a jsou připojeny k nabídce zboží v uvedeném internetovém obchodě (dále též podmínky).
Podmínky blíže vymezují a upřesňují část obsahu práva a povinností prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (též dále spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. v platném znění) a v případě, že se jedná o spotřebitele zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění).

Provozovatelem internetového obchodu www.matrace-mapemi.cz a prodávajícím je společnost MAPEMI online s.r.o., IČO: 09399887 se sídlem tř. Práce 411/14, 792 01 Bruntál, telefon: 733 659 492, e-mail: info@matrace-mapemi.cz.

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky provedené kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.matrace-mapemi.cz jsou závazné. Provedením objednávky se ze strany kupujícího rozumí vyplnění veškerých údajů, které jsou v příslušném formuláři označeny jako závazné (včetně údajů uvedených v odst. 6 těchto podmínek) s tím, že kupující současně potvrdí příslušný údaj o svém souhlasu s těmito podmínkami. Provedením objednávky, včetně jejího odeslání kupující výslovně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné a správné vyplnění veškerých formulářem povinných údajů a potvrzení kupujícího o souhlasu s těmito podmínkami. Provedením a odesláním objednávky zboží je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzniká závazným písemným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Kupující jsou povinni uvést řádné a správné kontaktní údaje, a to zejména jméno, příjmení (sídlo) úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno, emailové i telefonické spojení.

Místem dodání zboží je adresa dodání, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Kupující je povinen řádně odebrat zboží provedené objednávkou a zaplatit celkovou kupní cenu.

U objednání atypického rozměru zboží (dodávka zboží upraveného podle přání kupujícího např. spotřebitele, nebo pro jeho osobu) je vyžadována vždy platba kupní ceny předem na účet prodávajícího. Po jejím připsání na účet prodávajícího, je zboží ihned zadáno do zakázkové výroby a v takovém případě již nelze provádět jakékoliv změny objednávky. Zároveň v takovém případě nelze v souladu s § 1837 písm. d) občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ze strany kupujícího a spotřebitele.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že mu zboží nebude dodavatelem dodáno, o této skutečnosti bude kupujícího bez odkladu písemně informovat.

Charakteristika a specifikace zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu Matrace MAPEMI, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, ceny a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Případné nesprávnosti a nepřesnosti má prodávající právo kdykoliv odstranit nebo změnit, přičemž v případě, že se jedná o zjevně nebo zřejmě nesprávné údaje (údaje, které odporují běžným zvyklostem) je kupující povinen prodávajícího na tyto předem písemně upozornit, resp. ověřit jejich správnost.
Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.
Provedením objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. Potvrzení objednávky

1. Objednávka je automaticky přijata - informační e-mail
2. Závazné potvrzení objednávky zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího (uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři) do druhého pracovního dne ode dne doručení řádně provedené a platné objednávky. V případě prodlení s doručením potvrzení objednávky je kupující povinen kontaktovat prodávajícího.
3. Prodávající bude následně informovat kupujícího o odeslání zboží ze skladu formou e-mailové zprávy.

Registrace - uživatelský účet:
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Zrušení objednávky kupujícím

Kupující je oprávněn řádně provedenou objednávku zrušit do 48 hodin ode dne provedení objednávky, a to jen písemně, či e-mailem bez udání důvodu, není-li v obchodních podmínkách stanoveno jinak. K takovémuto zrušení provedené objednávky je třeba uvést jméno, příjmení(sídlo) kupujícího, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží. Byla-li kupní cena provedené objednávky již zaplacena, prodávající zašle tuto kupní cenu zpět kupujícímu do 7 pracovních dnů ode dne zrušení objednávky. Pokud kupující platil za objednané zboží kartou, pak bude při zrušení objednávky vrácena částka bez platebních poplatků, které si účtuje banka.
V souladu s § 1832 občanského zákoníku upozorňuje prodávající kupujícího, že prodávající nenese náklady spojené s vrácením zboží.

5. Zrušení objednávky prodávajícím

V případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazně změnila cena zboží, případně údaje na webových stránkách jsou nesprávné nebo nepřesné má prodávající právo zrušit potvrzenou objednávku do 24 hodin ode dne potvrzení objednávky. V takovém případě prodávající kupujícího kontaktuje prostřednictvím e-mailu a oznámí kupujícímu zrušení potvrzené objednávky. V případě, že byla uhrazena část nebo celá kupní cena vyplývající z objednávky, bude tato kupní cena, případně její část vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou. Pokud kupující platil za objednané zboží kartou, pak bude při zrušení objednávky vrácena částka bez platebních poplatků, které si účtuje banka.
Prodávající má právo objednávku zrušit - stornovat i v případě, že se jedná o neplatnou objednávku, tedy objednávku provedenou v rozporu s postupem dle čl. 2 těchto podmínek.

6. Cena a platba

Ceny zboží se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.matrace-mapemi.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH v české měně (CZK).
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, kterými jsou dopravné a dobírka a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
Kupující při objednávce je povinen zvolit konkrétní způsob platby dle možností uvedených při objednávce v sekci košík a to platba předem na účet, platba kartou nebo platba dobírkou - platba při převzetí zboží od dopravce nebo hotově při osobním odběru.
V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, je toto jednání kupujícího považováno za porušení těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy, přičemž v takovém případě má prodávající nárok na úhradu nákladů za dopravu zboží (tam i zpět).

Platbu kupní ceny lze provést jednou z těchto nabízených možností:

- na dobírku s navýšením kupní ceny o 50,-Kč (Při objednávce nad 1.500,-Kč není navýšení dobírky účtováno)
- osobně v hotovosti po telefonickém nebo emailovém sjednání termínu s prodávajícím, přičemž tuto platbu lze provést do částky stanovené příslušným zákonem o hotovostních platbách - 0,-Kč
- převodem na účet ČSOB č.ú. 294409329/0300 s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo objednávky kupujícího, přičemž kupní cena, včetně souvisejících poplatků se považuje za řádně uhrazenou připsáním na uvedený účet prodávajícího - 0,-Kč
- bezhotovostně platební kartou - 0,-Kč. Údaje z platební karty a při přenosu jsou zabezpečeny pomocí SSL šifrování.
Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou připsáním na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení sjednané kupní ceny zboží, včetně souvisejících poplatků, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list.

Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu www.matrace-mapemi.cz označeny jako akční nebo výprodej skladu, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob, anebo do další aktualizace příslušné nabídky.

Prodávající má právo požadovat úhradu kupní ceny zboží předem na účet, a to zejména při atypických či nestandardních rozměrech (dodávka zboží upraveného podle přání kupujícího, spotřebitele nebo pro jeho osobu) a u matrací s vyšší kupní cenou, nebo při objednávce více kusů zboží.

7. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet od následujícího pracovního dne po přijetí a potvrzení řádně provedené a platné objednávky kupujícího za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Dny dodání uvedené na webových stránkách, jsou vždy pracovní dny (nepočítají se zde svátky ani víkendy). V případě atypických, nestandardních rozměrů a zakázek tzn. na míru počne dodací lhůta běžet až po připsání kupní ceny zboží, včetně souvisejících poplatků na účet prodávajícího. V případě, že platba není připsána na účet prodávajícího do 7 pracovních dnů ode dne potvrzení řádně provedené a platné objednávky, považuje se tato objednávka za zrušenou.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího, resp. dodavatele dodáno v co nejkratší době smluvními přepravci, obvykle do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky prodávajícím, nejpozději však do 14 pracovních dnů. U některých výrobků např. atypického zboží, některých roštů a ložních souprav je prodávající oprávněn zboží dodat do 30 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. V případě, že dodávka zboží si vyžádá delší období, bude kupující o termínu dodání objednaného zboží informován e-mailem v nejkratším možném termínu.
V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě, má prodávající právo od objednávky nebo kupní smlouvy odstoupit.

8. Doprava zboží a cena dopravy

Zboží zakoupené v internetovém obchodě bude kupujícímu při řádné objednávce nad 1.500,- Kč včetně DPH doručeno po celé České republice ZDARMA. V takovém případě prodávající nebude účtovat balné, poštovné ani doběrečné. Kupní cena bude tvořena pouze kupní cenou řádně objednaného zboží. 

Při koupi matrací je dopravné vždy zdarma.

V případě objednávky pod 1.500,-Kč včetně DPH je kupujícímu ke kupní ceně zboží účtována paušální částka 150,-Kč za dopravné (jedná se jen o rošty a ložní doplňky, které nemají na výrobku označeno piktogramem "Doprava zdarma") a v případě dobírky částka 50,-Kč.

Přeprava zboží bude zajištěna smluvními partnery prodávajícího. Smluvní partneři:
Hilding Anders Česká republika a.s.,
Roztoky u Jilemnice 215,
512 31 Roztoky u Jilemnice
IČ: 261 73 212

TOPTRANS EU, a.s., organizační složka,
U plynárny 1290/99,
101 36 Praha 10 – Michle
IČ: 282 02 376

Česká pošta, s.p.,
Politických vězňů 909/4,
225 99 Praha 1
IČ: 471 14 983

PPL CZ s.r.o.
K Borovému 99, Jažlovice,
251 01 Říčany
IČ: 25194798

Doručení zásilky je zpravidla do 24 hodin po obdržení e-mailu o expedici. Doručení zboží je vždy mezi 8:00-18:00 hodinou, a to zpravidla v úterý nebo v pátek, nicméně zboží může být doručeno i v jiné pracovní dny.

V kupní ceně zboží a ani v ceně dopravy zboží není sjednáno a zajištěno stěhování ani případná montáž zboží. Dopravce, případně řidič může pomoci se složením zboží za první uzamykatelné dveře kupujícího. Vynášku zboží až do bytu si kupující může přiobjednat v objednávce a to s asistencí jednoho řidiče a s asistencí kupujícího za 400,-Kč do 1. patra. Každé další patro je příplatek 200,-Kč navíc.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít.
Při přebírání objednaného zboží je kupující povinen zjistit, zda objednané zboží není mechanicky poškozeno a zda odpovídá provedené objednávce kupujícího, potvrzené prodávajícím. Podpisem přepravci stvrzujete, že jste si zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou. Pokud zjistíte vadu, zboží nepřebírejte a na místě s řidičem zapište vše do přepravního listu a sepište reklamační protokol, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

9. Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od řádného převzetí zboží. Toto právo lze využít výhradně a pouze spotřebitelem nikoliv kupujícím jako podnikatelským subjektem. Toto právo odstoupit od smlouvy ve 14-ti denní lhůtě nelze spotřebitelem využít v případě provedené objednávky atypického a nestandardního zboží, tedy zboží upravené podle přání spotřebitele, na zakázku nebo pro jeho osobu. Tzn. vždy pokud se nejedná o typický rozměr (tj.80x200 a 90x200).

Odstoupení od kupní smlouvy musí být spotřebitelem učiněno jakýmkoli jednoznačným způsobem. Nejenom písemně, ale také například pomocí telefonu, zasláním e-mailu, nebo třeba přes chat v Messengeru či WhatsAppu. Musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, číslo objednávky, číslo faktury, datum nákupu a číslo účtu či adresu kupujícího (spotřebitele) pro vrácení uhrazené kupní ceny, případně její části.

Spotřebitel v případě, kdy odstoupí od kupní smlouvy zde uvedeným způsobem je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího převzal. Vrácené zboží nelze vracet na dobírku, přičemž v takovém případě bude zboží považováno za nevrácené. Zboží lze vrátit prostřednictvím doporučené a řádně pojištěné zásilky s tím, že zboží bude nepoškozeno, neušpiněno a řádně zabaleno tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě vráceného zboží. Veškeré náklady spojené s přepravou zboží nazpět si hradí spotřebitel - kupující sám. 

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Prodávající v případě, kdy spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy zde uvedeným způsobem, vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, kupní cenu, včetně nákladů na dodání zboží, stejným způsobem, jakým je od spotřebitele přijal. Prodávající však není povinen vrátit kupní cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, spotřebiteli zpět dříve, než mu spotřebitel předá vrácené zboží.

S ohledem na hygienické podmínky zboží (matrací, polštářů atd.) je spotřebitel povinen při řádném a dostatečném vyzkoušení zboží ponechat na zboží průhledný obal. Pokud bude průhledná folie, která slouží jako hygienická ochrana zboží odstraněna, má se za to, že zboží bylo řádně užíváno, a proto při vrácení tohoto zboží (matrace, polštáře atd.) bude vrácena kupní cena snížená o částku představující cenu za nový potah tohoto zboží.

V souladu s § 1832 občanského zákoníku upozorňuje prodávající spotřebitele, že prodávající nenese náklady spojené s vrácením zboží.

Spotřebitel zboží vrátí zpět prodávajícímu:

- pokud možno nepoškozené, nepoužité v originálním neporušeném obalu, kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace), s přiloženým dokladem o koupi - postačí kopie.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy shora uvedeným způsobem, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dost dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží částečně rozbaleno, znečištěno, případně jakkoliv porušen obal), má prodávající právo vyčíslit škodu dle aktuálního ceníku. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Došlo-li ke snížení hodnoty zboží, může si prodávající naúčtovat náklady tímto vzniklé (skutečné náklady na přepravu, balné, doběrečné, apod.)

V případě porušení shora uvedených podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží, považuje se takovéto odstoupení za neplatné a neúčinné s tím, že zboží bude vráceno spotřebiteli na jeho náklady zpět.

Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do tří dnů od jeho faktického převzetí a to vždy písemně či e-mailem.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující - spotřebitel objednané zboží nepřevezme do 7 dnů od oznámeného termínu k předání nebo do 7 dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující - spotřebitel jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne objednané zboží převzít.

Odstoupení od kupní smlouvy ke stažení

10. Reklamace zboží, záruční podmínky, prodloužená záruka

Prodávající poskytuje kupujícímu podmínky pro uplatnění reklamací, které jsou upraveny v platném občanském zákoníku (zejména ustanovení § 2161 až § 2172 zákona č. 89/2012 Sb.).
Kupující je povinen zboží prohlédnout při jeho převzetí, což je okamžik přechodu nebezpečí škody na zboží, případně bezprostředně po jeho převzetí.

Pokud je zboží dodáno dopravcem v porušeném obalu, nebo má-li kupující při převzetí zboží podezření nebo pochybnosti, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující s dopravcem na místě písemný zápis o reklamaci zboží.
Kupující má v takovém případě právo viditelně poškozenou zásilku nepřebrat.

Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno.

Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží převzal bez viditelného poškození a vad. Podrobnější informace k reklamacím poškození výrobku zjištěného při převzetí zboží nebo bezprostředně po převzetí zásilky - viz. část - Dodací lhůta a doprava.

Je-li kupující podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že koupě se týká také jeho podnikatelské činnosti, je povinen oznámit vady prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, u skrytých vad nejpozději do 1 roku po odevzdání věci. Na takové kupní smlouvy se nevztahují ustanovení OZ o prodeji zboží v obchodě, zejména ust. § 2158 až § 2174 OZ.

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruční doba může být stanovena i v prodlouženém rozsahu na jádro matrace, ale jen pokud je tak uvedeno u originálu popisu zboží a pokud se zároveň kupující zaregistruje a to do 10 dnů od data vystavení faktury (data uvedeného na faktuře). Pokud chcete získat '''prodlouženou záruku''' na jádro matrace, je nutné se zaregistrovat a to jedním ze způsobů:

A. Vyplněním online formuláře na www stránkách zaruka.matracetropico.cz

B. Zasláním vyplněného formuláře poštou na adresu výrobce: Hilding Anders Česká republika a.s., oddělení kvality, 512 31 Roztoky u Jilemnice 215. Formulář si můžete stáhnout zde.

C. E-mailem – naskenujte vyplněný formulář a pošlete na jednu z e-mailových adres: monika.horackova‌‌M‌‌hildinganders.com nebo radka.kotykova‌‌M‌‌hildinganders.com. Formulář si můžete stáhnout zde.

Nutná je registrace 10 dnů od data vystavení faktury (najdete na faktuře), jinak máte nárok pouze na standardní 2letou záruční dobu. V případě, že si nebudete jisti s vyplněním některých informací o produktu, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám s tím pomůžeme.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou jsou výrobní vady nebo vady materiálu použitého k výrobě zboží.

Neoznámí-li kupující vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, bude reklamace považována za neoprávněnou. Stejně tak za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než k čemu je zboží určeno, běžným opotřebením, změna barvy nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, montáží, nevhodným uložením, neodborným ošetřováním kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelných pohrom. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a jsou v rozporu s návodem k použití. Za vadu dále nelze považovat, proležení (deformaci), které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace dle ČSN 91 1004, dále drobné odchylky potahových látek v barevném tónu proti vzoru látek, žmolkování potahu, způsobené nesprávným zacházením apod. Tolerance u rozměrů je délka, šířka, výška +/- 1 cm. Pokud si nejste jisti s postupem, tak nás kontaktujte, rádi Vám vše upřesníme.
Při posuzování reklamací matrací je brán zřetel na dodržování doporučeného uložení.

S ohledem na hygienické podmínky zboží (matrací, polštářů atd.) je kupující při řádném a dostatečném vyzkoušení zboží ponechat na zboží průhledný obal. Pokud bude průhledná folie, která slouží jak hygienická ochrana zboží odstraněna, má se za to, že zboží bylo řádně užíváno, a proto při případném vrácení tohoto zboží (matrací, polštářů atd.) bude vrácena kupní cena snížená o částku představující cenu za nový potah tohoto zboží, případně při výměně zboží bude kupujícímu vyúčtována částka na nový potah tohoto zboží.

Při případné reklamaci kupující neprodleně kontaktujte prodejce e-mailem nebo písemně na adresu sídla prodávajícího.

PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE - kupující prokazuje, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomu účelu kupující doloží k reklamovanému zboží kopii prodejního dokladu (doklad o zaplacení zboží, faktura) a vyplněný reklamační protokol.

Dále kupující je povinen popsat přesné a určité důvody reklamace, včetně fotodokumentace.

V případě řádné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
Vada, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, kterou věc měla od samého počátku, pokud se neprokáže opak.
Pokud se bude jednat o řádnou a oprávněnou reklamaci, přičemž vada bude představovat podstatné porušení kupní smlouvy, bude postupováno dle § 2106 občanského zákoníku. Kupující v případě řádné a oprávněné reklamace nemůže požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud prodávající zjistí (případně na místě technik prodávajícího), že se jedná o poškození ze strany kupujícího, tak náklady spojené s dopravou a případnou výrobou nového zboží budou vymáhány po kupujícím, který uplatnil reklamaci.

V souladu s § 1832 občanského zákoníku upozorňuje prodávající kupujícího, že prodávající nenese náklady spojené s vrácením zboží.

Délka práva z vadného plnění a uplatnění reklamace

Právo z vady (reklamace) musí být kupujícím uplatněno v době 24 měsíců (není-li uvedeno jinak) od převzetí zboží při koupi a není-li zboží osobně odebráno v provozovně prodávajícího, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží kupující přebral od dopravce. Délka práva z vadného plnění (dále též záruční doba) se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, a to až do doby, kdy byl kupující po skončení reklamačního řízení povinen zboží převzít. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku. Právo z vadného plnění se nevztahuje (nelze uplatnit) na zboží prodávané za nižší ceny, u kterých byla nižší cena sjednána právě s ohledem na vady. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu od objevení vady. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace. Místem uplatnění reklamace je především provozovna prodávajícího, ve které kupující zboží zakoupil, nicméně kupující je oprávněn reklamaci uplatnit v jakékoliv provozovně prodávajícího. V případě oprávněné reklamace vyřízením výměnou věci (nebo dodáním nové věci), má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na vrácení vadné věci. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující žádný nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). V případě neoprávněné reklamace je zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak. Uplatní-li kupující právo z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne vedoucí provozovny prodejce nebo jiný kompetentní pracovník prodejce. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží, uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu, nebo reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu. O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je předmětem reklamace, jaký způsob řešení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, včetně zdůvodnění při zamítnutí reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol. Prodávající má právo na vybrané druhý zboží stanovit delší záruční dobu než 24 měsíců, kterou vyznačí v záručním listě.

Vyřízení reklamace

Vykazuje-li zboží odstranitelnou vadu, tzn. vadu, kterou lze odstranit opravou, má kupující právo na to, aby zboží bylo uvedeno do bezvadného stavu opravou, nebo není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, výměnou věci se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.
V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad, zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
Vykazuje-li zboží neodstranitelnou vadu, tzn. vadu, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem a zboží nelze řádně užívat, jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové (na přání kupujícího a po dohodě s prodávajícím lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo odstoupit od kupní smlouvy.
V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení zboží, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne její vyřízení, má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu poplatek za uskladnění, který kupující bude povinen uhradit do 10 dno dne jeho vyúčtování.

Se stížností na jednání prodávajícího v oblasti ochrany spotřebitele se lze obrátit na orgán státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce.
Zároveň prodávající informuje spotřebitele, že spotřebitelské spory lze mimosoudně řešit v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, prostřednictvím České obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz.

Reklamační protokol

11. Ochrana osobních údajů

S veškerými osobními údaji kupujícího je zacházeno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od kupujícího slouží výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a provozovatele internetového obchodu www.matrace-mapemi.cz za účelem splnění kupní smlouvy. Na bezpečnost těchto údajů je kladen maximální důraz a jsou zabezpečena proti zneužití na firemním serveru. Kupující má navíc kdykoliv právo písemně požádat o výmaz z databáze zákazníků. Získané osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, vyjma nezbytných údajů dopravci pro zajištění řádného doručení objednaného zboží a to jméno, příjmení, (firmu), adresu, (sídlo), telefon a e-mailové spojení.
Prodávající a provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že osobní údaje kupujícího budou využity výhradně za účelem realizace objednaného zboží a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby kupujícího učiněnou bankovním převodem.
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.

12. Řešení sporů

„Zároveň prodávající informuje spotřebitele, že spotřebitelské spory lze mimosoudně řešit v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, prostřednictvím České obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz“.

13.Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel, v tomto případě prodávající.

Prodávající (dodavatel) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Podnikatel - osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se netýkají spotřebitele.

14. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových a aktuálních obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání řádně provedené elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
Provedením a odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně expedičních a dopravních nákladů), uvedenou v ceníku internetového obchodu.

15. Formuláře a dokumenty ke stažení 

Reklamační protokol
Odstoupení od kupní smlouvy
Jak postupovat při vrácení matrací

Registrace prodloužené záruky
Záruční list (rošty) a návod k použití lamelových roštů
Návod k použití a údržbě matrací, Všeobecné záruční podmínky

16. EET - elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

17. Informovanost uživatelů ohledně předávání e-mailových adres portálu Heureka

Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.